การประชุมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (ระดับกลุ่มย่อย)

การประชุมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (ระดับกลุ่มย่อย)

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564
เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1.ทีมผู้บริหารสำนัก
2.นายอกนิษฐ์ เจียรอนุกูล,
3.นายปรัชญา จิตตรีสินธุ์
4.นางสาวกิรณา ถนอมสิทธิ์
5.นางสาวเฟิร์น ดีอินทร์