ช่องทางการส่งหลักฐานเอกสารการรายงานตัวของนักศึกษารหัส 56

นักศึกษารหัส 64 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ

ให้ส่งหลักฐานเอกสารการรายงานตัว ได้ที่เว็บไซต์ https://bsrudocument.tk/

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2564

สิ่งที่นักศึกษาต้องส่ง

  1. ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้าหรือน้ำเงิน สวมเสื้อนักศึกษา (ห้ามใส่ชุดนักเรียน) (.JPG)
  2. ไฟล์เอกสารทั้งหมด (.PDF) รวบรวมเอกสารทั้งหมดให้อยู่ในไฟล์ .pdf ไฟล์เดียว
    2.1 บัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้าบัตร)
    2.2 ทะเบียนบ้าน หน้ารายละเอียดบ้านและหน้าชื่อนักศึกษา
    2.3 ใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ มีวันที่สำเร็จการศึกษา

*นักศึกษาจะเข้าระบบได้หลังจากดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าแล้ว 5 วันทำการ