ผอ.สำนักฯ มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล

นางสาวอรุณี คู่วิมล ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี และผู้ติดตาม เข้าแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตาจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร 6 ชั้น 13