ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับที่มีระยะเวลาครบกำหนดตามหลักสูตร

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติให้ ขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับที่มีระยะเวลาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
– ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ รหัส 56 ภาคพิเศษ รหัส 52
– ระดับปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ รหัส 54
– ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ รหัส 60 ภาคพิเศษ รหัส 58
* สามารถแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 สิงหาคม 2564 *

>>>>คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนง<<<<