ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 1/2564

เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2564

ลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://mis.bsru.ac.th