ด่วน!ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ด่วน!!! 🚨 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ตั้งแต่วันที่ ถึง 4 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.
.
📌 โปรดลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สิงหาคม 2564
ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 📌
.
มหาวิทยาลัยจะสำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นี้ เพื่อส่งบัญชีรายชื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณาตามมาตรการเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
*นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลังวันที่ 4 สิงหาคม 2564 จะไม่มีรายชื่อในบัญชีการสำรวจตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลในการพิจารณาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามมาตรการนี้ได้