การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.