การตรวจประกันคุณภาพระดับสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563
—-
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2. ผศ.ดร.ญาณิศา ตันติปาลกุล กรรมการ
3. ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งได้ผลคะแนนการประเมิน 4.67 อยู่ในระดับดีมาก และได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อีกมากมายที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน