ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียน 1/2564

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th