กำหนดการชำระค่าเทอม 1/2564

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

ชำระได้ที่ :

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ฯ
ธนาคาร กรุงเทพ ฯ
บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส ฯ
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (รวมถึงบิ๊กซี มินิ)
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่วงวันที่ชำระค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับที่กองคลัง 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564

อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

** กรณีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลด โครงการลดค่าเทอมของกระทรวง อว. จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 50**

กรณีที่นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน แต่ไม่พบส่วนลด

– นักศึกษายืนยันชำระเงินเต็มจำนวนจากเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th

– นักศึกษามีสิทธิ์ซ้ำซ้อนจากที่สถาบันอื่นและไม่ได้เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนให้เปล่าภาคเรียนที่ 1/2564

– นักศึกษามีสิทธิ์ซ้ำซ้อนจากสถาบันอื่นและยังไม่ได้เลือกสถาบันใดๆ

กรณีนักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไม่ได้

– มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม (อยู่ในช่วงดำเนินการ)

– ยืนยันสิทธิ์ในเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th หลังวันที่ 13 กันยายน 2564 (อยู่ในช่วงดำเนินการ)

– ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th และปิดระบบการยืนยันสิทธิ์วันที่ 12 ตุลาคม 2564

หลังจากนั้นจะถือว่านักศึกษาขอชำระเงินเต็มจำนวน

โปรดตรวจสอบยอดเงินก่อนชำระทุกครั้ง เมื่อนักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแล้วทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

****วันที่ 1 ธันวาคม 2564 หากมิได้ชำระการตามกำหนด นักศึกษาจะต้องดำเนินเรื่องรักษาสภาพ(พักการเรียน)ในภาคเรียนนี้ และไม่สามารถลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไปได้****

**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**

วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : 1 ตุลาคม 2564 – วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

หลักฐานในการชำระเงิน : ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
สามารถพิมพ์ได้จาก http://mis.bsru.ac.th โดยเข้าที่เมนู “รายการลงทะเบียน”

หากไม่ทราบขั้นตอนการพิมพ์ คลิกที่ http://financebsru.bsru.ac.th/doc/ประกาศทั่วไป/ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งค่าเทอม.pdf

เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่ http://financebsru.bsru.ac.th/document?wpdmc=withdraw_paper