การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน” ให้แก่ บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
——
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน” ให้แก่ บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีการบรรยาย 2 เรื่อง ดังนี้
1. การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว – Green Office Management” เพื่อให้ความรู้ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว และขั้นตอนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย
2. การบรรยาย เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงาน – Safety First @ Office” เพื่อให้ทราบถึงอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ จากสารเคมี สารพิษ ไฟไหม้ เข้าใจกลไกการเกิดเหตุ การป้องกัน และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิจจา จิตรภิรมย์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย
ทั้งนี้ วิทยาการได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
——
ภาพ/ข่าวโดย : วรรณภา