การประชุมแนวทางการดำเนินงานวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 โดยมี รองอธิการบดี ดร.เผด็จ ก๋าคำ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2