สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

---การประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา จะประกาศทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน---

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล ในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไข โดยติดต่อยื่นคำร้องพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน


สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อทำเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิต บส.9 (ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง หรือสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน
** นิสิตนักศึกษาจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปฉบับภาษาไทยในวันที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต **

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รับปริญญาปี 2560) 

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ หมายเหตุ
2/2558 รอบที่ 1 03 มีนาคม 2559  ตรวจสอบรายชื่อ
2/2558 รอบที่ 2 07 เมษายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2558 รอบที่ 3 16 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2558 รอบที่ 4 02 มิถุนายน 2559  - ตรวจสอบรายชื่อ
2/2558 รอบที่ 5 07 กรกฎาคม 2559  25 กรกฎาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2558 รอบที่ 6 04 สิงหาคม 2559 18 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2558 รอบที่ 7 01 กันยายน 2559 15 กันยายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2558 รอบที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2558 รอบที่ 2 06 ตุลาคม 2559 20 ตุลาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2558 รอบที่ 3 03 พฤศจิกายน 2559 17 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2558 รอบที่ 4 01 ธันวาคม 2559  15 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2558 รอบที่ 5 05 มกราคม 2560 19 มกราคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2558 รอบที่ 6 02 กุมภาพันธ์ 2560 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2559 รอบที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2559 รอบที่ 2 02 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
1/2559 รอบที่ 3 11 เมษายน 2560 28 เมษายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดยอดรายชื่อผู้รับปริญญาประจำปี 2560

 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รับปริญญาปี 2561) 

ภาคการศึกษา รอบที่ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ หมายเหตุ
2/2559 รอบที่ 1 02 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 2 11 เมษายน 2560 28 เมษายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 3 09 พฤษภาคม 2560 29 พฤษภาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 4 01 มิถุนายน 2560 15 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 5 06 กรกฏาคม 2560 20 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 6 03 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 2 07 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
2/2559 รอบที่ 7 05 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 4 02 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 5 07 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2559 รอบที่ 6 มกราคม 2561 - -