สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภารกิจของหน่วยงาน

1.1 งานบริหารงานทั่วไป

1.1.1 หน่วยธุรการ สารบรรณ พัสดุ
1.1.2 หน่วยบริการส่วนหน้า
1.1.3 หน่วยวางแผน บุคลากรและงบประมาณ
1.1.4 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

1.2 งานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา

1.2.1 หน่วยทะเบียนประวัตินิสิต นักศึกษา
1.2.2 หน่วยเอกสารสำคัญทางการศึกษา

1.3 งานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา

1.3.1 หน่วยทะเบียนเรียน
1.3.2 หน่วยประมวลผลการศึกษา

1.4 งานส่งเสริมและประสานงานด้านวิชาการ

1.4.1 หน่วยสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ
1.4.2 หน่วยรับสมัครนิสิต นักศึกษา
1.4.3 หน่วยประชาสัมพันธ์

1.5 งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน

1.5.1 หน่วยดูแลระบบฐานข้อมูลด้านทะเบียน
1.5.2 หน่วยจัดทำสารสนเทศและสถิติทางวิชาการและด้านทะเบียน