สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปรัชญา

พัฒนางาน บริการด้วยใจ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีกระบวนทัศน์ทางการบริหารที่มีคุณภาพ 

ทันต่อความเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นตอบสนองผู้รับบริการ 

เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว

 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาโครงสร้างและ/หรือกระบวนการบริหารงานเพื่อบริการทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
  2. จัดสรรทรัพยากรที่ครบถ้วน มีคุณภาพและเหมาะสมกับภารกิจของสำนัก
  3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  4. ดำเนินการรับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ตามแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัย
  5. พัฒนาและจัดทำระบบทะเบียนประวัติและการประมวลผลการเรียนของนิสิต นักศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารและการให้บริการ
  7. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป
  8. สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอุดมศึกษา
  9. เสริมสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก
  10. สนับสนุนภารกิจและกิจกรรมด้านวิชาการและด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัย