สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 1. ติดต่อทางโทรศัพท์
  • โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ
  • 1710 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)
  • 1711 หัวหน้าสำนักงานและรองผู้อำนวยการสำนัก
  • 1713 ผู้อำนวยการสำนัก
  • 1714 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : คำร้องทั่วไป)
  • 1715 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : ทรานสคริป ใบรับรอง ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทบ.17)
  • 1717 กลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน (IT)
  • 1718 กลุ่มงานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา (วัดผลสำเร็จการศึกษา)
  • 1719 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา (เอกสารสำคัญ)
  • 1716 / 1998 ศูนย์รับนิสิตสายตรง (รับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่)
  • เบอร์ Fax : 0-2466-6006
 2. ติดต่อทางจดหมาย
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 5
  • ที่ตั้ง : 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
 3. ติดต่อทาง Social Media
 4. วันเวลา เปิด / ปิด ทำการ
  • ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  • วันจันทร์ ถึง พุธ เวลา 08:30 - 18:30 น.
  • วันพฤหัสบดี ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.
  • หยุดวันนักขัตฤกษ์

  • ภาคเรียนฤดูร้อน (เทอม 3)
  • วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 18:30 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 15:00 น.
  • หยุดวันนักขัตฤกษ์

  • ปิดภาคเรียน
  • วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
  • หยุดวันนักขัตฤกษ์