คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการที่ปรึกษา
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการที่ปรึกษา
4 ผศ. ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ
5 ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการ
6 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการ
คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 นางสาวอรุณี คู่วิมล ประธานกรรมการ
2 ผศ. ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองประธาน
3 ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐ์มน หีบจันทร์กรี กรรมการ
9 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการประจำสำนักฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. วางนโยบายและกำหนดแนวทางของหน่วยงานโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
  3. วางระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามความจำเป็น
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
  5. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

การบริหารงานของสำนักฯ มีคณะผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2562 และมีบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงาน ดังนี้

รายนามผู้บริหาร

1 นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักฯ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ
3 รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์มน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
6 นางสาวรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ