คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมการที่ปรึกษา
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กรรมการที่ปรึกษา
4 ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการ
5 ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวชิรพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ
6 ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองผู้อำนวยการ
คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ประธานกรรมการ
2 ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองประธาน
3 ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม กรรมการ
8 ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ กรรมการ
9 ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการประจำสำนักฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. วางนโยบายและกำหนดแนวทางของหน่วยงานโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
  3. วางระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือตามความจำเป็น
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อดำเนินการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน
  5. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

การบริหารงานของสำนักฯ มีคณะผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ดังนี้

รายนามผู้บริหาร

1 อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ
2 ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการฝ่ายงานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน และงานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา
3 ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป (งบประมาณ, การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน)
4 ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา (งานหลักสูตร, งานประกันคุณภาพ)
5 ผศ.เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก (สังกัดคณะวิทยาการจัดการ)
6 อ.ชุมพล อินทร์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก (สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)