หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดหลักสูตรตามมาตรฐาน มคอ.2 แยกตามคณะ

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/ประเภทหลักสูตร/ปีการศึกษา
วันที่สภามหาลัยอนุมัติ
วันที่สกอ.รับทราบ
รหัส 14 หลัก
หลักสูตร
เล่มเต็ม
รายละเอียด
แบบย่อ
ชื่อสาขาวิชา
ประเภท
หลักสูตร
ปี พ.ศ.
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
1
การบริหารจัดการศึกษา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 22 พฤษภาคม 2556 25521741103241 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
2
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 22 เมษายน 2556* 25511741102744 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
3
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 22 เมษายน 2556 25511741102766 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
4
จิตวิทยา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 5 มีนาคม 2556 25511741102788 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
5
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 5 มีนาคม 2556 25511741102801 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 5 ปี
6
การประถมศึกษา ใหม่ 2557 19 กุมภาพันธ์ 2558 17 สิงหาคม 2558 25571741103022 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
7
การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 22 เมษายน 2556 25511741102733 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
8
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 18 เมษายน 2556 25511741102755 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
9
คอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 24 เมษายน 2556 25511741102777 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
10
ดนตรีศึกษา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 12 มีนาคม 2556 25511741102799 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
11
นาฏยศิลป์ศึกษา ใหม่ 2555 10 พฤษภาคม 2555 22 พฤษภาคม 2556 25551741100601 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
12
พลศึกษา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 6 ธันวาคม 2556 25521741103252 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
13
ภาษาไทย ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 12 มีนาคม 2556 25511741102812 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
14
ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 22 มีนาคม 2556 25511741102823 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
15
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 13 มิถุนายน 2556 25511741102845 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
16
ศิลปศึกษา ปรับปรุง 2558 22 มกราคม 2558 4 สิงหาคม 2558 25511741110012 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
17
สังคมศึกษา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555 22 มีนาคม 2556 25511741102834 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาตรี
18
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปรับปรุง 2556 19 ธันวาคม 2556 28 สิงหาคม 2557 25491741111189 เล่มเต็ม ฉบับย่อ

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/ประเภทหลักสูตร/ปีการศึกษา
วันที่สภามหาลัยอนุมัติ
วันที่สกอ.รับทราบ
รหัส 14 หลัก
หลักสูตร
เล่มเต็ม
รายละเอียด
แบบย่อ
ชื่อสาขาวิชา
ประเภท
หลักสูตร
ปี พ.ศ.
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
1
นิติศาสตร์ ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 4 พฤษภาคม 2555 25521741102429 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
2
รัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 26 มีนาคม 2555 25501741101595 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
3
นาฏยศิลป์ ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 12 ตุลาคม 2555 25511741103644 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
4
ออกแบบนิเทศศิลป์ ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 12 ตุลาคม 2555 25491741102033 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
5
การจัดการสารสนเทศ ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 5 มีนาคม 2555 25491741102066 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
6
ดนตรีตะวันตก ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 25 ตุลาคม 2555 25491741102077 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
7
ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 25 เมษายน 2555 25491741102088 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
8
ธุรกิจอิสลาม ปรับปรุง 2558 21 พฤษภาคม 2558 13 มิถุนายน 2559 25531741104434 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
9
ภาษาจีน ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 26 มีนาคม 2555 25511741103069 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
10
ภาษาไทย ปรับปรุง 2554 15 ธันวาคม 2554 5 มีนาคม 2555 25491741102022 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
11
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ใหม่ 2558 16 เมษายน 2558 1 มีนาคม 2559 25581741102011 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
12
ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 31 ตุลาคม 2555 25491741102123 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
13
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง 2555 6 ตุลาคม 2554* 31 ตุลาคม 2555 25481741101762 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
14
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ใหม่ 2554 15 ธันวาคม 2554 3 เมษายน 2555 25541741101173 เล่มเต็ม ฉบับย่อ

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/ประเภทหลักสูตร/ปีการศึกษา
วันที่สภามหาลัยอนุมัติ
วันที่สกอ.รับทราบ
รหัส 14 หลัก
หลักสูตร
เล่มเต็ม
รายละเอียด
แบบย่อ
ชื่อสาขาวิชา
ประเภท
หลักสูตร
ปี พ.ศ.
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
1
การแพทย์แผนไทย ปรับปรุง 2556 16 ตุลาคม 2557 30 มกราคม 2558 25521741103285 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
2
เกษตรศาสตร์ ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 7 มิถุนายน 2555 25511741102856 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
3
คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 10 สิงหาคม 2555 25511741102902 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
4
คหกรรมศาสตร์ ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 31 กรกฎาคม 2555 25511741102913 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
5
เคมี ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 11 พฤษภาคม 2555 25511741102867 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
6
เคมีอุตสาหกรรม ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 25 เมษายน 2555 25481741101288 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
7
จุลชีววิทยา ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555* 12 ตุลาคม 2555 25511741102878 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
8
ชีววิทยา ใหม่ 2554 16 กุมภาพันธ์ 2555* 24 กันยายน 2555 25541741101162 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
9
เทคนิคการแพทย์ ปรับปรุง 2556 14 พฤษภาคม 2557 19 ธันวาคม 2557 25511741101506 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
10
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 13 มิถุนายน 2555 25511741102889 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
11
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง 2555 22 พฤศจิกายน 2555* 19 กุมภาพันธ์ 2556 25481741101738 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
12
นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน ใหม่ 2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 15 สิงหาคม 2559 25591741100294 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
13
ฟิสิกส์ประยุกต์ ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 7 มิถุนายน 2555 25511741102935 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
14
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 13 มิถุนายน 2555 25511741102924 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
15
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 29 พฤษภาคม 2556 25521741103329 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
16
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 27 มิถุนายน 2555 25511741102946 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
17
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 13 มิถุนายน 2555 25511741103047 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
18
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 7 มิถุนายน 2555 25511741103058 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
19
แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 13 มิถุนายน 2555 25481741102346 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
20
วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ใหม่ 2556 21 มีนาคม 2556 12 พฤศจิกายน 2556 25561741102896 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
21
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 20 สิงหาคม 2555 25521741102431 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
22
สาธารณสุขศาสตร์ ปรับปรุง 2555 27 กันยายน 2555* 6 กุมภาพันธ์ 2556 25521741103263 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
23
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 27 มิถุนายน 2555 25521741103342 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
24
การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 25 เมษายน 2555 25521741103331 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
25
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 7 มิถุนายน 2555 25521741103274 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
26
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง 2555 19 มกราคม 2555 27 มิถุนายน 2555 25531741101699 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
27
การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) ปรับปรุง 2554 19 มกราคม 2555 25 เมษายน 2555 25531741101756 เล่มเต็ม ฉบับย่อ

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/ประเภทหลักสูตร/ปีการศึกษา
วันที่สภามหาลัยอนุมัติ
วันที่สกอ.รับทราบ
รหัส 14 หลัก
หลักสูตร
เล่มเต็ม
รายละเอียด
แบบย่อ
ชื่อสาขาวิชา
ประเภท
หลักสูตร
ปี พ.ศ.
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
1
การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ปรับปรุง 2555 16 กุมภาพันธ์ 2555 25 ตุลาคม 2555* 25521741103443 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
2
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ปรับปรุง 2555* 10 พฤษภาคม 2555* 31 ตุลาคม 2555 25521741103454 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
3
การสื่อสารมวลชน ปรับปรุง 2555 10 พฤษภาคม 2555* 19 พฤศจิกายน 2555 25511741103071 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
4
ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 2559 21 มกราคม 2559 27 กรกฎาคม 2559 25541741105302 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
5
การจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุง 2555 16 กุมภาพันธ์ 2555 10 สิงหาคม 2555* 25521741103419 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
6
การตลาด ปรับปรุง 2555 16 กุมภาพันธ์ 2555 31 กรกฎาคม 2555 25521741103397 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
7
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุง 2555 16 กุมภาพันธ์ 2555 31 กรกฎาคม 2555 25521741103421 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
8
การเป็นผู้ประกอบการ ปรับปรุง 2555 16 กุมภาพันธ์ 2555 31 กรกฎาคม 2555 25521741103386 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
9
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรับปรุง 2554 16 กุมภาพันธ์ 2555 25 ตุลาคม 2555 25521741103408 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
10
การบัญชี ปรับปรุง 2554 28 มิถุนายน 2555* 3 กันยายน 2555 25521741104949 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
11
การท่องเที่ยว ปรับปรุง 2555 23 พฤษภาคม 2555* 16 พฤศจิกายน 2555 25521741103432 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
12
เศรษฐศาสตร์ ใหม่ 2555 10 พฤษภาคม 2555* 19 พฤศจิกายน 2555 25541741101195 เล่มเต็ม ฉบับย่อ

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/ประเภทหลักสูตร/ปีการศึกษา
วันที่สภามหาลัยอนุมัติ
วันที่สกอ.รับทราบ
รหัส 14 หลัก
หลักสูตร
เล่มเต็ม
รายละเอียด
แบบย่อ
ชื่อสาขาวิชา
ประเภท
หลักสูตร
ปี พ.ศ.
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
1
การบริหารการศึกษา ปรับปรุง 2554 15 มีนาคม 2555* 10 สิงหาคม 2555 25501741110933 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
2
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ปรับปรุง 2554 15 มีนาคม 2555* 10 สิงหาคม 2555 25491741110379 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
3
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง 2554 15 มีนาคม 2555* 20 สิงหาคม 2555 25491741111922 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
4
หลักสูตรและการสอน ปรับปรุง 2554 15 มีนาคม 2555* 3 กันยายน 2555 25511741109731 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5
บริหารธุรกิจ ปรับปรุง 2555 15 มีนาคม 2555* 3 กันยายน 2555 25471741103526 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
6
นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ ปรับปรุง 2555 21 กุมภาพันธ์ 2556* 1 พฤษภาคม 2556 25491741110368 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
7
เภสัชกรรมไทย ใหม่ 2556 15 มีนาคม 2555* 12 มีนาคม 2556 25561741103919 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
8
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ใหม่ 2556 20 มิถุนายน 2556* 12 พฤศจิกายน 2556 25561741103921 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
9
การจัดการอุตสาหกรรม ปรับปรุง 2554 15 มีนาคม 2555* 16 มกราคม 2556 25531741104445 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
10
ศิลปกรรม ปรับปรุง 2555 15 มีนาคม 2555* 20 สิงหาคม 2555 25491741110346 เล่มเต็ม ฉบับย่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
11
ดนตรีตะวันตก ปรับปรุง 2555 15 มีนาคม 2555* 27 สิงหาคม 2555 25491741110357 เล่มเต็ม ฉบับย่อ