หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

คำอธิบายรายวิชาเรียงตามรหัสวิชา สำหรับรหัสขึ้นต้นด้วย 55 เป็นต้นไป

รหัสและคำอธิบายรายวิชา เป็นเอกสารที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำขึ้นเพื่อ รวบรวมรหัสวิชาและคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและปรับปรุง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร จัดการเรียนการสอน และพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา โดยคุณภาพของบัณฑิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการ อุดมศึกษากำหนด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดพิมพ์เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ สอนและการเผยแพร่หลักสูตรต่อไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา