หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

Download

ข้อมูลการจัดทำเล่มหลักสูตรตามมาตรฐาน มคอ.2

 รายละเอียด File
 หน้าปก  Download
 คำนำ  Download
 สารบัญ  Download
 เนื้อหา (สำหรับคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Download
 เนื้อหา (สำหรับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการดนตรี) Download
 ภาคผนวก Download
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร View