ใบคำร้อง

ทบ.1 คำร้องทั่วไป
ทบ.2 คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา
ทบ.4 คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
ทบ.5 คำร้องขอใบรับรองสถานภาพ
ทบ.6 คำร้องขอพักการเรียน/คืนสภาพ
ทบ.7 คำร้องขอลาออก/ย้ายมหาวิทยาลัย
ทบ.8 คำร้องขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย
ทบ.9 คำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา
ทบ.10 คำร้องขอยกเว้นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ทบ.11 คำร้องขอโอนผลการเรียน
ทบ.12 คำร้องขอยกเลิกรายวิชา
ทบ.14 คำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
ทบ.15 คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
ทบ.17 คำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย