คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม

เลือกคำนวณเกรดตามรหัสนักศึกษา

id49

คำนวณเกรดสำหรับรหัส 49 ลงไป

สำหรับนักศึกษารหัส 49 ลงไป

id50

คำนวณเกรดสำหรับรหัส 50 - 59

สำหรับนักศึกษารหัส 50-59

id60

คำนวณเกรดสำหรับรหัส 60 ขึ้นไป

สำหรับนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป

ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน