คำนวณเกรดตั้งแต่รหัส 49 ลงไป
คำนวณเกรดตั้งแต่รหัส 50 - 59
คำนวณเกรดตั้งแต่รหัส 60 ขึ้นไป