คำนวณเกรดตั้งแต่รหัส 49 ลงไป
คำนวณเกรดตั้งแต่รหัส 50 ขึ้นไป