สรุปโครงการสำนัก

ชื่อโครงการ

ไฟล์สรุป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online
: CHECO)
โครงการ Tea Break “ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการและข้อมูล เรื่อง ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ
โครงการการจัดการความรู้ควบคู่สุขภาวะเพื่อการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน