สรุปโครงการสำนัก

ลำดับ โครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)
2 โครงการ Tea Break “ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”
3 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการและข้อมูล เรื่อง ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ
5 โครงการการจัดการความรู้ควบคู่สุขภาวะเพื่อการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
6 โครงการ First Time ครั้งแรกกับการลงทะเบียนเรียน