เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ

  • 1710 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)
  • 1711 หัวหน้าสำนักงานและรองผู้อำนวยการสำนัก
  • 1713 ผู้อำนวยการสำนัก
  • 1714 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : ทรานสคริป ใบรับรอง ทบ.17 บส.9)
  • 1715 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (เคาน์เตอร์ : คำร้องทั่วไป)
  • 1717 กลุ่มงานไอที (ลงทะเบียนเรียน ปลดล็อก รีเซ็ตรหัสผ่าน)
  • 1718 กลุ่มงานทะเบียนเรียนและประมวลผลการศึกษา (วัดผลสำเร็จการศึกษา)
  • 1719 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและออกเอกสารทางการศึกษา (เอกสารสำคัญ)
  • 1716 / 1998 ศูนย์รับนิสิตสายตรง (รับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่)
  • เบอร์ Fax : 0-2466-6006