โครงสร้างสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประจำสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 2 ท่าน โดยมีภาระหน้าที่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ.2548 ดังนี้
1.1 วางนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนัก
1.2 ติดตามประเมินผลการบริหารงานของสำนัก
1.3 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับดูแลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

2. คณะกรรมการบริหารสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และกรรมการที่ปรึกษา โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้
2.1 ดำเนินนโยบายและการบริหารงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ


👨‍👩‍👧‍👧 รายชื่อบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามตำแหน่งงาน 👨‍👨‍👦‍👦

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน Email
1  อาจารย์  จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการ jantharat_s@yahoo.com
2  ผศ.  ณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการ ratta_021@hotmail.com
3  ผศ.  ประภาพรรณ  หิรัญวชิรพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ
4  ผศ.ดร.  รวยทรัพย์  เดชชัยศรี รองผู้อำนวยการ
5  นาง  รุ่งรัตน์  แพทย์วิชาธร งานบริหารงานทั่วไป rungrat.si@bsru.ac.th
6  นาย  อภิศิษฐ์  นุตะมาน งานบริหารงานทั่วไป aphisit.nu@bsru.ac.th
7  นาย  อกนิษฐ์  เจียรอนุกูล งานบริหารงานทั่วไป akanit.je@bsru.ac.th
8  นาย  นิพัฒน์  นรพัลลภ งานบริหารงานทั่วไป nipath.na@bsru.ac.th
9  นาย  วีระยุทธ  กุลศักดิ์ งานบริหารงานทั่วไป veerayuth.ku@bsru.ac.th
10  นางสาว  มรกต  นรพัลลภ งานบริหารงานทั่วไป morakot.ka@bsru.ac.th
11  นาง  รัตนา  สุวัชรชัย งานบริหารงานทั่วไป rattana.ph@bsru.ac.th
12  นางสาว  อรุณวดี  ดอกคำ งานบริหารงานทั่วไป aronwadee.do@bsru.ac.th
13  นางสาว  วารุณี  หนูสมจิตร งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ warunee.nu@bsru.ac.th
14  นางสาว  ศิริพัชรา  นารี งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ siripatchara.na@bsru.ac.th
15  นางสาว  อภิวรรณ  โชติวินิจฉัย งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ apiwan.ch@bsru.ac.th
16  นางสาว  วรรณภา  ศิริภากรชัย งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ wannapa.si@bsru.ac.th
17  นาย  สมควร  อยู่ปากพลี งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ somkhoun.yo@bsru.ac.th
18  นาย  ปรัชญา  จิตตรีสินธุ์ งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ pratya.ji@bsru.ac.th
19  ว่าที่ร้อยตรีหญิง  อรวรรณ  หงษ์ประชา งานหลักสูตรและประมวลผลฯ orawan.ho@bsru.ac.th
20  นางสาว  กรรณิการ์  กรงทอง งานหลักสูตรและประมวลผลฯ kannika.kr@bsru.ac.th
21  นางสาว  นภาพร  ทับเอี่ยม งานหลักสูตรและประมวลผลฯ napaporn.tu@bsru.ac.th
22  นางสาว  อารีวรรณ  รวยดี งานหลักสูตรและประมวลผลฯ areewan.ru@bsru.ac.th
23  นางสาว  ภัทราภรณ์  แตงสี งานหลักสูตรและประมวลผลฯ patraporn.pu@bsru.ac.th
24  นาง  ภัคสุภาส์  จิตโกศลวณิชย์ งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ savitta.sr@bsru.ac.th
25  นางสาว  พึ่งพิศ  ศรีนา งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ puengpit.sr@bsru.ac.th
26  นางสาว  กาญจน์หทัย  วันใส งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ kanhatai.wa@bsru.ac.th
27  นางสาว  กิรณา  ถนอมสิทธิ์ งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ  
28  นางสาว  เฟิร์น  ดีอินทร์ งานบริหารงานทั่วไป  
29  นาย  บุญคง  โพธิ์กระสังข์ (อัตรากองกลาง) ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ boonkong.po@bsru.ac.th

จำนวนบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามกลุ่มงาน

ผู้บริหาร งานบริหารงานทั่วไป งานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์(อัตรากองกลาง) รวม
4 คน 8 (+1) คน 5 คน 6 คน 4 คน 1 29 คน

จำนวนอาจารย์และบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามประเภท

ประเภทบุคลากร จำนวน
 อาจารย์(ข้าราชการ)  1
 ข้าราชการสายสนับสนุน  1
 อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  4
 บุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)  19
 บุคลากร (พนักงานราชการ)  3
 บุคลากร (ลูกจ้างประจำ)  2
 บุคลากร (อว.)  1