โครงสร้างสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้างองค์กรและการบริหาร ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประจำสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 2 ท่าน โดยมีภาระหน้าที่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน พ.ศ.2548 ดังนี้
1.1 วางนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนัก
1.2 ติดตามประเมินผลการบริหารงานของสำนัก
1.3 ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับดูแลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

2. คณะกรรมการบริหารสำนัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และกรรมการที่ปรึกษา โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้
2.1 ดำเนินนโยบายและการบริหารงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ


👨‍👩‍👧‍👧 รายชื่อบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามตำแหน่งงาน 👨‍👨‍👦‍👦

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน Email
1  อาจารย์  จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการ [email protected]
2  ผศ.  ณัฏฐ์ธมน  หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการ [email protected]
3  ผศ.  ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ
4  ผศ.ดร.  รวยทรัพย์  เดชชัยศรี รองผู้อำนวยการ
5  ผศ.  เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก
6 อาจารย์ ชุมพล อินทร์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก
7  นาง  รุ่งรัตน์  แพทย์วิชาธร งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
8  นาย  อภิศิษฐ์  นุตะมาน งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
9  นาย  อกนิษฐ์  เจียรอนุกูล งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
10  นาย  นิพัฒน์  นรพัลลภ งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
11  นาย  วีระยุทธ  กุลศักดิ์ งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
12  นางสาว  มรกต  นรพัลลภ งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
13  นาง  รัตนา  สุวัชรชัย งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
14  นางสาว  อรุณวดี  ดอกคำ งานบริหารงานทั่วไป [email protected]
15  นางสาว  วารุณี  หนูสมจิตร งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ [email protected]
16  นางสาว  ศิริพัชรา  นารี งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ [email protected]
17  นางสาว  อภิวรรณ  โชติวินิจฉัย งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ [email protected]
18  นางสาว  วรรณภา  ศิริภากรชัย งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ [email protected]
19  นาย  สมควร  อยู่ปากพลี งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ [email protected]
20  นาย  ปรัชญา  จิตตรีสินธุ์ งานระบบคอมพิวเตอร์ฯ [email protected]
21  ว่าที่ร้อยตรีหญิง  อรวรรณ  หงษ์ประชา งานหลักสูตรและประมวลผลฯ [email protected]
22  นางสาว  กรรณิการ์  กรงทอง งานหลักสูตรและประมวลผลฯ [email protected]
23  นางสาว  นภาพร  ทับเอี่ยม งานหลักสูตรและประมวลผลฯ [email protected]
24  นางสาว  อารีวรรณ  รวยดี งานหลักสูตรและประมวลผลฯ [email protected]
25  นาง  ภัทราภรณ์  แตงสี งานหลักสูตรและประมวลผลฯ [email protected]
26  นาง  ภัคสุภาส์  จิตโกศลวณิชย์ งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ [email protected]
27  นางสาว  พึ่งพิศ  ศรีนา งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ [email protected]
28  นางสาว  กาญจน์หทัย  วันใส งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ [email protected]
29  นางสาว  กิรณา  ถนอมสิทธิ์ งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารฯ [email protected]
30  นาย  บุญคง  โพธิ์กระสังข์ (อัตรากองกลาง) ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ [email protected]

จำนวนบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามกลุ่มงาน

ผู้บริหาร งานบริหารงานทั่วไป งานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาสารสนเทศทางทะเบียน งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา ช่างปรับซ่อมบำรุงครุภัณฑ์(อัตรากองกลาง) รวม
6 คน 8 คน 5 คน 6 คน 4 คน 1 30 คน

จำนวนอาจารย์และบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามประเภท

ประเภทบุคลากร จำนวน
 อาจารย์(ข้าราชการ)  0
 ข้าราชการสายสนับสนุน  1
 อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  6
 บุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)  18
 บุคลากร (พนักงานราชการ)  3
 บุคลากร (ลูกจ้างประจำ)  2
 บุคลากร (อว.)  0