ตุลาคม 15, 2021

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ครั้งที่ 1/2565

Posted By: admin
Posted By: admin

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS64) กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS65) แนวทางการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และแนวทางการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 และประชุมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom