พฤศจิกายน 11, 2021

แสดงความยินดี แก่ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์

Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำทีมโดย อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ร่วมด้วย ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวชิรพฤกษ์  ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เป็นวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564