พฤศจิกายน 15, 2021

การประชุมการรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS65 ระดับสาขา

Posted By: admin
Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสาขาวิชา โดยมีท่านอธิการบดี ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นผู้เปิดงาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.