มีนาคม 11, 2022

การพัฒนาและปรับปรุงแผนนโยบายและงานสารบรรณ

Posted By: admin
Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงแผนนโยบายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานธุรการ งานสารบรรณของบุคลากร

——

ระหว่างวันที่ 5 และ 7 – 9 มีนาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงแผนนโยบายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานธุรการ งานสารบรรณของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงแผนนโยบายของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี และคุณอรุณี คู่วิมล เป็นวิทยากรในการอบรมและให้คำแนะนำในการปรับปรุงแผนของสำนักให้เหมาะสมกับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานธุรการ งานสารบรรณของบุคลากร โดย ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้ช่วยเพิ่มพูนความรู้การทำงาน สารบรรณของบุคลากรในสำนัก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มบส. จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) เทคนิคการจัดเก็บเอกสารสำคัญเพื่อการสืบค้น และระบบสารสนเทศทางงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดี ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom application กับ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มบส. นำโดย รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และจะมีการทำงานร่วมกันในต่อไปในอนาคต

——

ภาพโดย: อกนิษฐ์, สมัชชา

ข่าวโดย: จันทรัศมิ์