เมษายน 5, 2022

เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ

Posted By: admin
Posted By: admin

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐ กิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ อาจารย์ที่บรรจุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบันและผู้ที่สนใจ

——

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐ กิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ อาจารย์ที่บรรจุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบันและผู้ที่สนใจ โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน มาให้การบรรยาย ดังนี้

– การบรรยายเรื่อง “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยที่ควรทราบ” เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับทางวิชาการ อาทิ การลงทะเบียนเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน วิทยากรโดย คุณอรุณี คู่วิมล อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

– การบรรยายเรื่อง “แนะนำบริการและคำร้องต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเบื้องต้น” ได้แนะนำส่วนงาน การบริการต่างๆ ของสำนัก และการใช้คำร้องต่างๆ วิทยากรโดย อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร

– การบรรยายเรื่อง “การใช้ระบบบริการการศึกษา (MIS) สำหรับอาจารย์ผู้สอน” ได้แนะนำการใช้ระบบบริการการศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน อาทิ การแจ้งข่าวสารถึงผู้เรียน ตารางสอน การส่งผลการศึกษา รวมทั้งการใช้ระบบบริการการศึกษาของนักศึกษาด้วย วิทยากรโดย ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทั้งนี้ ความรู้ที่ได้จากอบรมช่วยให้อาจารย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้คำแนะนำแก่ นักศึกษาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

——

ภาพ/ข่าวโดย: เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน