การตรวจรับจากหน่วยตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน