ขนส่งเอกสารเพื่อทำลาย (ครั้ง 2)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการขนย้ายเอกสารที่คัดแยกไว้เพื่อไปทำลายเอกสาร ณ โรงงานกระดาษอาคเนย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564