ขนส่งเอกสารเพื่อทำลาย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการขนย้ายเอกสารที่คัดแยกไว้เพื่อไปทำลายเอกสาร ณ โรงงานกระดาษอาคเนย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564