จัดเก็บเอกสารเก่า Final

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บเอกสารเก่า โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564
(สามารถดูภาพประกอบได้จากภาพกิจกรรมก่อนหน้า)

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
(ภาพประกอบด้านล่าง)

สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย