สำรวจพื้นที่จัดเก็บเอกสารเก่า

คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงพื้นที่สำรวจห้องเก็บเอกสารด้านหลังบริเวณชั้น 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อวางแผนการดำเนินการ และสำรวจอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ดำเนินการในการจัดเก็บห้องเอกสารให้เป็นระเบียบ เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากกองเอกสาร