จัดเก็บเอกสาร Day 4

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่ยังคงเหลือ โดยนำใส่กล่องเรียบร้อย และได้ดำเนินการคัดแยกเอกสารที่เหลือ เพื่อจัดระเบียบก่อนนำลงกล่องเพื่อจัดเก็บ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564