ทบทวนขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชา

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและประเมินผลการศึกษา นำทีมโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรวรรณ หงษ์ประชา ร่วมกับ นายอภิศิษฐ์ นุตะมาน, นางรัตนา สุวัชรชัย และ นางสาวจานุการ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ร่วมกันทบทวนขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชา และการเทียบโอนประสบการณ์ โดยนำองค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ KM for Green Office ของทีมอื่น ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ให้ผลคุ้มค่าที่สุด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 2