ระดมจัดเก็บเอกสาร ชั้น 2

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำงานระดมเก็บห้องเอกสาร บริเวณชั้น 2 ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564

ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 80

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรออุปกรณ์สำหรับใช้จัดเก็บเอกสาร