การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการรับสมัคร TCAS65 ของบุคลากรสำนัก

การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการรับสมัคร TCAS65 ของบุคลากรสำนัก เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS65 ให้บุคลากรทุกคนภายในสำนักทราบถึงขั้นตอน และวิธีการต่าง ๆ ในการเข้าถึงช่องทางการรับสมัคร รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการตอบคำถามเกี่ยวกับการรับสมัคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยมี ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี เป็นผู้บรรยายและผู้ดำเนินการ ผ่านโปรแกรม Zoom