สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ขั้นต้น"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ขั้นต้น”

—-

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ขั้นต้น” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชราวดี จงประดับเกียรติ อาจารย์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ และ อาจารย์ ดร.สร้อยสุดา เลาะหมุด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.

Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej

Website: http://library.bsru.ac.th/

Line: https://link.bsru.ac.th/19b

E-mail: [email protected]

—-

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

—-

#BSRURecentNews สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ขั้นต้น” #BSRUNews