งานอนามัยสำนักกิจการนักศึกษานำบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) รุ่นที่ 25/2565

งานอนามัยสำนักกิจการนักศึกษานำบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) รุ่นที่ 25/2565

——

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) รุ่นที่ 25/2565 จัดโดย สำนักป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การระบาดวิทยา การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 การตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 การสวมชุดและถอดชุดป้องกันตนเอง เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุม รวมทั้งสามารถดูแลนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

——

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานอนามัย

——

#BSRURecentnews งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษานำบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) รุ่นที่ 25/2565 #BSRUNews