พฤษภาคม 6, 2022

มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted By: admin
Posted By: admin

มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

—-

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน การกำกับติดตามการใช้งบประมาณผ่านระบบเรียลไทม์ (real time) การจัดทำฐานข้อมูลโครงการด้วยระบบสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะผู้ตรวจราชการ เป็นต้น โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี บรรยายเรื่อง แนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง การกำกับติดตามการใช้งบประมาณผ่านระบบเรียลไทม์ (real time) ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ บรรยายเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลโครงการด้วยระบบสารสนเทศ ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายเรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะผู้ตรวจราชการ อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี บรรยายเรื่อง การติดตามการใช้งบประมาณและแนวทางการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน และ คณบดี / ผู้อำนวยการ / ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวน และรายงานการใช้งบประมาณผ่านระบบเรียลไทม์ (real time) ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก่ คณะผู้ตรวจราชการ

—-

ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

—-

#BSRURecentnews มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 #BSRUNews