พฤษภาคม 10, 2022

ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสภาวิชาชีพสุขภาพต่าง ๆ (นายกสภาวิชาชีพทั้งหมด 7 วิชาชีพ)

Posted By: admin
Posted By: admin

ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสภาวิชาชีพสุขภาพต่างๆ (นายกสภาวิชาชีพทั้งหมด 7 วิชาชีพ)

—-

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสภาวิชาชีพสุขภาพต่างๆ (นายกสภาวิชาชีพทั้งหมด 7 วิชาชีพ) ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.พรธิภา ไกรเทพ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุข ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของคณบดีองค์กรวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ทุกสถาบัน

โดยขอความร่วมมือทุกสถาบันและทุกองค์กรได้ลงนามให้ความเห็นชอบและมีพันธกิจที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังต่อไปนี้

  1. บรรจุเนื้อหาและออกข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีผลต่อสุขภาพ และการเลิกเสพไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบัน
  2. จัดให้มีการสำรวจสถานการณ์บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนิสิตนักศึกษา
  3. จัดให้มีระบบในการช่วยเหลือบำบัดนิสิตนักศึกษาที่ต้องการจะเลิกสูบหรือเสพผลิตภัณฑ์ในรายที่ยังเลิกไม่ได้ ให้กวดขัดมิให้เสพภายในพื้นที่ของสถาบัน
  4. ดำเนินการควบคุมให้สถาบันของตนเป็นเขตปลอดบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท
  5. ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
  6. ไม่รับทุนสนับสนุนในทุกรูปแบบจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่าย หรือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามที่พระราชาบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนด

—-

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

—-

#BSRURecentNews ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสภาวิชาชีพสุขภาพต่างๆ (นายกสภาวิชาชีพทั้งหมด 7 วิชาชีพ) #BSRUNews