พฤษภาคม 10, 2022

มบส. หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ โครงพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย

Posted By: admin
Posted By: admin

มบส. หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ โครงพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทย

——

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมพูดคุยกับ คุณ Renaud Meyer, UNDP Representative และคุณวิสุทธิ์ ตันตินันท์ Parnership and Engagement Specialist โครงพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำเสนอข้อมูลโดย อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม และ อาจารย์ Konstantinos Balis ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง การประกาศนโยบายเพื่อแสดงถึงเจตจำนงในเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธะกิจและแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ 17 เป้าหมาย ผลการจัดอันดับ Impact ranking โดย Time Higher Education และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน SDGs

จากการนำเสนอ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทาง UNDP ได้ชื่นชมการทำงานของมหาวิทยาลัยที่ทำงานอย่างเป็นระบบและเข็มแข็ง สามารถจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น ร่วมถึงแก้ไขปัญหาในเรื่องความยากจนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีโครงการที่ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในหลากหลายมิติที่สอดคล้องตามเป้าหมายการยุติความยากจน จึงมีผลทำให้มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับด้าน SDG 1 ยุติความยากจน (No povety) เป็นอันดับที่ 6 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ทั้งนี้ จะมีการนัดหมายเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งสองต่อไป ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

#BSRUforSustainableDevelopment #SDGs #BSRUforSDGs

—-

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

—-

#BSRURecentNews มบส. หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ โครงพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทย #BSRUNews