ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย ร่วมใจ 7ส

โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม : Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำกิจกรรม 7 ส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อันนำไปสู่ความสะอาด สะดวก มีสุขลักษณะ สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และได้งานที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ เพื่อรักษาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เเละเตรียมพร้อมต้อนรับการกลับมาเรียนของนักศึกษา รูปแบบ onsite อย่างเต็มรูปแบบ

#bsru7ส #greenbsru
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์