สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบการจัดการของเสีย จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะและส่งผลการดำเนินการให้ทางอบก. พิจารณารับรองผลการประเมินการลดหรือกักัเก็บก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก General Guideline for Low Emission Support Scheme (LESS) ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมจัดเก็บเอกสารเก่าและคัดแยกเอกสาร เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลและยังมีส่วนช่วยให้ลดก๊าซเรือนกระจกได้
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน