5 ตุลาคม 2565

การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน (7 ส.)

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มบส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน”
—-
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารสำนักจัดกิจกรรมผู้บริหารสัญจรตรวจดูความเรียบร้อยภายในสำนักงานก่อนเริ่มกิจกรรม 7 ส. ของสำนัก โดยได้ดำเนินการจัดระเบียบห้องพัสดุเป็นลำดับแรก นำทีมโดย อาจารย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย ผศ.ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี ผศ.ดร.รวยทรัพย์ เดชชัยศรี รองผู้บริหารสำนัก และ อาจารย์ชุมพล อินทร์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าตรวจสอบสถานที่ภายในสำนักงาน