20 ธันวาคม 2565

การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่ระดับนานาชาติ

Posted By: admin
Posted By: admin
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มบส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่ระดับนานาชาติ (โครงการต่อเนื่อง) : ภาษาจีน” ให้แก่ บุคลากรของสำนักฯ
—-
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สู่ระดับนานาชาติ (โครงการต่อเนื่อง) : ภาษาจีน” ให้แก่ บุคลากรของสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐชยา ปุกแก้วศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนกลางในการกล่าวทักทาย คำศัพท์ บทสนทนาที่เกี่ยวกับงานทะเบียน (เบื้องต้น) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน มาช่วยในการสื่อสารและการทำงาน โครงการอบรมนี้ทำให้บุคลากรมีทักษะด้านภาษาและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการยิ่งขึ้น ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน