18 มกราคม 2566

การอบรมการเขียน Self Assessment Report : SAR (หลักสูตรที่ 4 : EdPEx)

Posted By: admin
Posted By: admin
งานประกันคุณภาพการศึกษา มบส. จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR (หลักสูตรที่ 4 : EdPEx)
—-
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
.
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
-แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 – 2566 (EdPEx)
-การเขียนรายงานการประเมินตนเองเกณฑ์ EdPEx ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร
-ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน หมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 กลยุทธ์ หมวดที่ 3 ลูกค้า หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 บุคลากร หมวดที่ 6 การปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์
นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลการอบรม ตลอดทั้งถามตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกด้วย
.
—-
ภาพโดย : นักศึกษาฝึกงาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา