16 พฤษภาคม 2566

นักศึกษาภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียน GE02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย ให้เข้ากลุ่มไลน์

Posted By: admin
Posted By: admin

นักศึกษาภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน/2565 

รายวิชา GE02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย หมู่เรียน M1 ของอ.สุภัทรา จันทะคัด

ให้เข้ากลุ่มไลน์รายวิชาโดยสแกน QR-Code